Mien Aphabet

Nzangc maac caux aaux qiex nzangc fai goiv qiex nzangc yietc zungv fiev jiex gorn ziangx an jienv naaiv, bun meih aengx longc ganh nyei cong-mengh caux jienv hoqc doqc, hoqc gapv, hnangv gorngv meih njaaux ganh dauh mienh nor yaac fi’hnangv nyei longc meih nyei za’eix caux jienv njaaux, se gorngv maaih norm nzangc fai maaih joux waac haiz oix naaic dangh haaix dauh nor maiv dungx faix hnyouv email bun yie fai heuc yie, mbuo lomh nzoih juangc jienv hoqc mangc gaax, laengz zingh.

 

Modded theme thanks to Jabox

  • wholesale jerseys
  • cheap nba jerseys
  • cheap super bowl jerseys
  • http://smithpanh.com/wp-includes/Requests/Exception/Transport